درباره سایت

  • در این سایت نوشته های اخیرا چاپ شده و چاپ نشده حمید خسروانی منتشر می گردد. همچنین جزوه های درسی دانشگاهی و غیر دانشگاهی خود را در اینجا قرار می دهد. سعی می کند در نوشته ها و محتوایی که قرار می دهد گامی جدید را در مسیر خودآگاهی و خودسازی  نشان دهد.
  • کلیدواژه های فکری او شامل: ذهن، عین، شهود، اشراق، تجربه، آگاهی، بصیرت، خودسازی، خودآگاهی، تجربه، ایمان، الله، نور، ظلمت، حقیقت و مرگ است.
  • البته پایه تمام کلام و سخن او به گونه ای  self expression (بیان چشیده ها و خصوصیات شخصیتی) اوست نه صرفا چیزی که فقط خوانده و یا شنیده و حالا آنها را تکرار کند.